Opći uvjeti org. put.

1. SADRŽAJ PUTOVANJA
Putnička agencija APP TURIZAM (nastavno putnička agencija) jamči provedbu programa putovanja koji ste primili. Sadržaj putovanja putnička agencija će ostvariti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i slično).
2. PRIJAVE I UPLATE
Prijave za putovanje primaju se u poslovnicama putničke agencije kao i u poslovnicama agencija koje ona ovlasti. Prilikom prijave putnik je dužan dati sve podatke ili dokumente koje zahtijeva određeni program putovanja.
a) Prilikom prijave za paket aranžman putnik uplaćuje 40 % vrijednosti, a preostalih 60 % iznosa treba uplatiti najkasnije 14 dana prije polaska na put.
b) Za izlet putnik je dužan najkasnije 48 sati prije izleta uplatiti 100% cijene.
c) Za "rezervacije na upit" uplaćuje se akontacija prema cjeniku odgovornog organizatora. Putnička agencija neće prihvatiti prijavu rezervacije na upit bez uplaćene akontacije. Ako putnik ne prihvati potvrđenu rezervaciju koja je učinjena prema njegovom zahtjevu, putnička agencija će zadržati uplaćenu akontaciju za pokriće troškova rezervacije.
d) Ukoliko gost na nekom od prodajnih mjesta putničke agencije rezervira smještaj koji će početi koristiti isti dan i koji će u cijelosti uplatiti u objektu smještaja, putnička agencija će za trošak rezervacije naplatiti, ukoliko ugovorom sa smještajnim objektom nije  drukčije određeno, naknadu u visini od 40,00 kuna po rezervaciji. Na temelju uplaćene  naknade za rezervaciju gost će primiti pismenu potvrdu rezervacije koja sadrži sve neophodne podatke o smještaju.
3. SADRŽAJ I CIJENA PUTOVANJA
Sadržaj putovanja uključuje sve što je putnička agencija  navela u programu putovanja.
Posebne usluge su usluge koje nisu uključene u cijenu putovanja pa ih stoga putnik posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom prijave i doplaćuju se na cijenu putovanja. Fakultativne i posebne usluge koje putnik zatraži tijekom trajanja putovanja plaćaju se turističkom pratitelju ili predstavniku putničke agencije u valuti zemlje u kojoj se usluga pruža. Cijene putovanja su objavljene u kunama, a izračunate prema cijenama usluga u referentnim valutama po prodajnom tečaju poslovne banke organizatora putovanja na određeni dan.
Putnička agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjena u tečaju ugovorene valute, do povećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva ili do povećanja pristojbi za određene usluge    ( u zračnim i ostalim lukama i slično) koje utječu na cijenu putovanja, a za koje nije znala ni mogla znati.
Putnička agencija ima pravo povišenja cijene najkasnije 20 dana prije početka putovanja Za povišenje cijene paket aranžmana do 10% nije potrebna suglasnost putnika (povećanje se obračunava na sve dijelove uplate). U slučaju povišenja većeg od 10%, putnik ima pravo raskinuti ugovor bez obveze na naknadu štete.
4. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA
Ponuđeni smještajni objekti, restorani, prijevozna sredstva i drugo opisani su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije u vrijeme izdavanja programa. Standardi smještaja, prehrane, usluga i drugih pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi.
Informacije koje putnik dobije na prodajnom mjestu ne obvezuju putničku agenciju u većoj mjeri nego obavijesti navedene u programu putovanja.
5. PROMJENA PROGRAMA
Putnička agencija ima pravo promijeniti program ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (vidi točku 1 ovih općih uvjeta). Ugovoreni smještaj može se zamijeniti samo smještajem u objektu iste ili više kategorije, a na teret putničke agencije.
Ako putnička agencija prije početka putovanja učini značajnije izmjene u bitnim sastojcima putovanja (program, smještaj, cijena)  bez odgađanja će o tome obavijestiti putnika u pisanom obliku i ponuditi mu izmijenjeni ugovor. Putnik može u roku od 3 radna dana od primitka obavijesti putničke agencije prihvatiti izmijenjeni program ili ga odbiti. U slučaju odbitka ili oglušivanja putnika na ponudu, putnička agencija se obvezuje u roku od 7 radnih dana vratiti putniku uplaćeni dio cijene. U slučaju prihvata, zamjensko putovanje se smatra novim ugovorom o putovanju, te se time putnik odriče svih potraživanja prema putničkoj agenciji iz osnova prvotnog ugovora. Ako putnička agencija nakon početka putovanja nije pružila veći/manji dio ugovorenih usluga, zbog izvanrednih vanjskih okolnosti koje nije mogla predvidjeti, izbjeći ni otkloniti, može uz suglasnost putnika izvršiti izmjene programa za nastavak putovanja, na svoj teret u odnosu na sklopljeni ugovor, u kojem slučaju se putnik odriče prava na potraživanja od putničke agencije za tako međusobno ugovoreni i izmijenjeni dio putovanja u odnosu na sklopljeni ugovor o putovanju. Ako putnička agencija nije mogla na odgovarajući način izmijeniti program putovanja ili ako putnik iz opravdanih razloga ne prihvati izmjene, putnička agencija će mu na svoj trošak omogućiti povratak do mjesta polaska ili nekog drugog mjesta, ako je putnik s tim suglasan, te mu naknaditi eventualnu štetu koju je pri tome pretrpio. 
6. PRAVO PUTNIČKE AGENCIJE NA OTKAZ
Putnička agencija može otkazati putovanje potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme njegova trajanja nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti, a nastup kojih u vrijeme objave i prodaje programa putničkoj agenciji bi bio opravdanim razlogom da se program ne objavi i ne prima prijave putovanja.
Putnička agencija može također otkazati putovanje ako se ne prijavi neophodan broj putnika koji je za to putovanje predviđen. Uz program svakog putovanja putnička agencija objavljuje minimalan broj putnika. Putnička agencija  je dužna sve putnike izvijestiti o otkazu najmanje:
- 5 dana prije početka paket aranžmana,
- 32 sata prije početka  izleta, te im  vratiti cjelokupni uplaćeni iznos putovanja.
7. ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA
Ako putnik želi otkazati putovanje, mora to učiniti pismeno. Datum pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova.
Za paket aranžmane obračun će se vršiti prema sljedećoj Ijestvici:
- za otkaz do 30 dana prije puta, putnička agencija naplaćuje 10% cijene aranžmana, a najmanje 100 kuna,
- za otkaz od 29 do 22 dana prije puta 25% ,
- za otkaz od 21 do 15 dana prije puta 40%
- za otkaz od 14 do 8 dana prije puta 80%
- za otkaz od 7 do 0 dana prije polaska na put putnička agencija će naplatiti 100 % cijene aranžmana
Prilikom otkazivanja izleta do 48 sati prije njegovog početka putnička agencija naplaćuje 10% cijene izleta, a u slučaju otkazivanja u kraćem roku 100 % cijene izleta.
Ako se putnik ne pojavi ili otkaže putovanje nakon njegova početka, putnička agencija će zadržati cjelokupni naplaćeni iznos putovanja.
Kada su stvarno nastali troškovi ili kada je udio u fiksnim troškovima veći od onih u navedenoj Ijestvici iz stavka 2 ove točke, putnička agencija zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene nadnevka polaska ili smještajnog objekta, kao i na sve druge bitne promjene. Ako putnik koji otkazuje putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, putnička agencija će za  troškove uzrokovane zamjenom zaračunati do 5% od vrijednosti putovanja. Kod otkazivanja svih putovanja ne isplaćuje se trošak nabave vize/a ni putnih isprava.
8. OBVEZE PUTNIČKE AGENCIJE
Putnička agencija je dužna:
- brinuti se o provedbi usluga kao i izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog stručnjaka te brinuti o pravima i interesima putnika suglasno  pravilima struke i običajima u turizmu,
- putniku pružiti sve navedene usluge,
- upoznati putnika  sa izvorima informacija o zemlji u koju putuje i mišljenjem Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske o stupnju rizičnosti putovanja u izabranu zemlju.
- voditi knjigu žalbi u svakoj svojoj poslovnici u skladu sa važećim zakonskim propisima.
Putnička agencija isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom (točka 1ovih općih uvjeta ) te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama. U ovim slučajevima putnik podmiruje sve dodatne troškove.
9. OBVEZE PUTNIKA
Putnik je dužan:
- posjedovati valjane putne isprave. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi putnik. Ako je za neko putovanje potrebna   viza, putnička agencija može, na zahtjev putnika, kada je to moguće uz nadoplatu posredovati u njenom pribavljanju. Putnička agencija ne jamči ishođenje viza,
- cijepiti se i posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju za putovanja u zemlje za koje je ono potrebno prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije. U tom slučaju putnik prilaže liječničku potvrdu. Neposjedovanje ovih dokumenata kao i/ili neispravnost putnih isprava koji dovedu do odustajanja od putovanja ili nemogućnosti nastavka putovanja ne obvezuju putničku agenciju  te se obračunavaju otkazni troškovi iz točke 7 ovih općih uvjeta,
- poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i država u kojima boravi tijekom putovanja,
- pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i smještajnim objektima te surađivati s izvršiteljima usluga u dobroj namjeri,
- pridržavati se naputaka i surađivati s turističkim pratiteljem ili predstavnikom putničke agencije,
- prilikom polaska na putovanje turističkom pratitelju odnosno predstavniku putničke agencije  predočiti dokument o plaćenom aranžmanu 
 (original voucher, potvrdu o uplati, kopiju virmana, izletničku kartu ).
 U slučajevima nepoštivanja ovih obveza, putnik odgovara putničkoj agenciji za počinjenu štetu.
10. PRTLJAGA
Kod prijevoza zrakoplovom putnik ima pravo na besplatan prijevoz prtljage sukladno odredbama zračnog prijevoznika. Troškove viška prtljage plaća putnik sukladno važećim cijenama zračnog prijevoznika. Ukoliko se radi o prijevozu autobusom, putnik ima pravo na 2 komada prtljage i skije ili snowboard. Nije dopušteno nositi sanjke ili bob. Obveza je putnika voditi brigu o svojim osobnim stvarima unesenim u kabinu autobusa  i kod svakog napuštanja ponijeti ih sa sobom.
Putnička agencija  nije odgovorna za uništenu ni otuđenu prtljagu ili dragocjenosti u smještajnom objektu (preporuča se najam sefa). Prijavu za oštećenu ili otuđenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili odgovornoj osobi u  smještajnom objektu, ovisno gdje su oštećenje ili gubitak nastupili.
11. PUTNO OSIGURANJE
U skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu putnička agencija je dužna ponuditi putniku osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje od otkaza putovanja te osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti, te ga upoznati sa sadržajem.
Putnička agencija je dužna  upoznati putnika sa sadržajem važećeg ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju putnička agencija prouzroči neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza iz paket aranžmana, a koji putnička agencija ima zaključen s Croatia osiguranjem d.d.
12. SMJEŠTAJ U SOBE / APARTMANE
Ako putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman s posebnim odlikama, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u dotičnom objektu, opisanu u katalogu i cjeniku. Ako je moguće, putnička agencija će pokušati zadovoljiti putnikov dodatni zahtjev za smještajem (komfor, orijentacija sobe, kat i slično), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.
13. RJEŠAVANJE PRIGOVORA
Ako su usluge iz programa nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, putnik može uložiti pismeni prigovor. Svaki putnik - nositelj ugovora ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Svaki putnik - nositelj ugovora prigovor podnosi zasebno; putnička agencija neće primiti u postupak grupne prigovore.
Postupak u svezi s prigovorom:
- odmah, na samome mjestu pružanja usluge, putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod turističkog pratitelja odnosno predstavnika putničke agencije, a ako istog nema, kod izvršitelja usluga. Putnik je dužan surađivati s turističkim pratiteljem ili s predstavnikom putničke agencije  i izvršiteljem usluga u dobroj vjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako putnik na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, putnička agencija neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju niti se na istu obvezuje odgovoriti.
- ako uzrok prigovoru ne bi bio otklonjen na mjestu pružanja usluge, putnik s turističkim pratiteljem ili predstavnikom putničke agencije  ili izvršiteljem usluga o tome sastavlja pismenu potvrdu te po jedan potpisani primjerak zadržavaju putnik i izvršitelj usluge, a jedan primjerak je za potrebe putničke agencije.
- najkasnije 8 dana po povratku s putovanja putnik predaje pismeni prigovor putničkoj agenciji na adresi: Autoprometno poduzeće d. d., Putnička agencija App turizam, Industrijska 14, 34000 Požega. U postupak će se primati samo potpuno dokumentirani prigovor primljen u ostavljenom roku i potpisan po ovlaštenoj osobi iz prethodnog stavka ove točke s eventualnim prilozima ( računi za dodatne troškove i slično)
 - putnička agencija će se pismeno očitovati  na tako primljeni  prigovor u roku 15 dana po primitku istog. Putnička agencija će rješavati samo one prigovore kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu pružanja usluge.
- putnička agencija i putnik će eventualno nastali spor nastojati riješiti sporazumno a u suprotnom ugovaraju nadležnost suda u Požegi. Mjerodavno pravo bit će hrvatsko pravo.
14. ZAŠTITA PRIVATNOSTI
Putnička agencija će kao poslovnu tajnu čuvati sve što je saznala o putniku   i bez njegovog odobrenja, osim u zakonom propisanim slučajevima, nikome neće priopćiti: njegovu adresu, mjesto i vrijeme putovanja, boravka, uplaćenu cijenu kao ni imena njegovih suputnika.
Putnička agencija neće davati osobne podatke putnika bilo kojoj trećoj osobi bez prethodnog izričitog i pisanog odobrenja putnika, osim ako je na to obvezan zakonom ili odlukom nadležnog tijela vlasti.
15. OSIGURANJE JAMČEVINE
U skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja putničke agencije putnici zatečeni na putovanju kao i osobe koje su uplatile akontaciju za putovanje trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja navedenog na ugovoru o putovanju ili na drugom odgovarajućem dokumentu.
16. ZAVRŠNE ODREDBE
Ovi opći uvjeti putovanja sastavni su dio izletničke karte i ugovora koji putnik sklapa s putničkom agencijom  odnosno putničkom agencijom koju je ona ovlastila da prodaje njezine programe. Moguća/predviđena odstupanja od ovih uvjeta, moraju biti navedena uz tekst programa putovanja i dostavljena putniku uz ugovor. Potpisivanjem ugovora putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja. Stupanjem na snagu ovih općih uvjeta prestaju važiti „Opći uvjeti organizacije putovanja“ od 01. rujna 2004.godine.

U Požegi, 01. listopada  2009.Turistička agencija APP d.d. pruža  usluge kao trgovac, organizator ili prodavatelj u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu te  može organizirati, posredovati ili pružati druge usluge vezane uz putovanje i boravak turista.
Poslove turističke agencije vodi: Damir Martić, komercijalist   
 
PISMENI PRIGOVOR NA PRUŽENU USLUGU TURISTIČKE AGENCIJE PODNOSI SE NAJKASNIJE 8 DANA OD DANA POVRATKA S PUTOVANJA NA ADRESU:
APP d.d.. Industrijska 14, 34000 Požega
Fax: 034 271 071, E-mail: app@app.hr


Turistička agencija će se pismeno očitovati  na tako primljeni  prigovor u roku 15 dana po primitku istog.
Turistička agencija će rješavati samo one prigovore kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu pružanja usluge.
 
Inspekcijski nadzor turističke agencije  provode nadležni turistički inspektori sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu.

Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije u obavljanju i pružanju usluga u turizmu: Ministarstvo turizma – Samostalni sektor turističke inspekcije, Trg Republike Hrvatske 8/I, 10000 Zagreb:
http://www.mint.hr/kontakti-11427/turisticka-inspekcija-11428/11428 

Odaberite jezik:

Preporučujemo:

05.-14.01.2018. SKIJANJE: FRANCUSKA LES ORRES - garantiran polazak iz Osijeka
06.-13.01.2018. SKIJANJE: FRANCUSKA VAL THORENS - garantiran polazak iz Rijeke

Kontakti putničkih agencija

POSLOVNICA POŽEGA
tel:  034 274 345
fax: 034 273 201
e - mail: turist@app.hr
             prijevozi@app.hr
pon/pet 07,30-15,30
sub 08,00-12,00